หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประจำปีการศึกษา 2561

• 1.1 แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในต่างประเทศ 
• 1.2 กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ 
• 1.3 รูปแบบและโครงสร้างการทำงานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
• 1.4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
• 1.5 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบไร้คนขับของยานยนต์อัจฉริยะ 
• 1.6 มองหาโอกาสความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศไทย 
• 1.7 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence: AI ) ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
• 1.8 ระบบบิ๊กดาต้า ( Big Data ) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
• 1.9 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ในทศวรรษหน้า 
• 1.10 การเตรียมความพร้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และรถยนต์อัจฉริยะ 


• 2.1 แนวโน้มและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีในประเทศไทย 
• 2.2 กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ 
• 2.3 รูปแบบการทำการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
• 2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
• 2.5 การสร้างตราสินค้า ( Brand ) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดี 
• 2.6 การยกระดับมาตรฐานการบริการสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดี 
• 2.7 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ครบวงจร 
• 2.8 เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงจากต่างประเทศ 
• 2.9 การทำการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
• 2.10 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

• 3.1 แนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในด้านสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
• 3.2 กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในและ ต่างประเทศ 
• 3.3 กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
• 3.4 การสร้างตราสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในต่างประเทศ 
• 3.5 การขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
• 3.6 เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming) 
• 3.7 การพัฒนาเกษตรกรสู่อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
• 3.8 กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะในต่างประเทศ 
• 3.9 การนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
• 3.10 การใช้สื่อดิจิทัลในการแสวงหาโอกาสและขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรยุคใหม่ 


• 4.1 แนวโน้มและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• 4.2 ก๊าซในชั้นหินดินดาน ( Shale Gas ) จะส่งผลต่อราคาพลังงานและนโยบายพลังงานในระดับโลกอย่างไร 
• 4.3 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในต่างประเทศ 
• 4.4 เทคโนโลยีการขนส่งแบบไฮเปอร์ลูป ( Hyperloop ) ซึ่งเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคใหม่ 
• 4.5 รูปแบบและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินในต่างประเทศ 
• 4.6 นโยบายการพัฒนาระบบขนส่ง ( Logistics) ในต่างประเทศ 
• 4.7 การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยรูปแบบการขนส่งสมัยใหม่ 
• 4.8 ปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย 
• 4.9 กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
• 4.10 รูปแบบการดำเนินธุรกิจขนส่งในยุคดิจิทัล 


• 5.1 แนวโน้มและรูปแบบของตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• 5.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนิเมชั่นในประเทศไทย 
• 5.3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมอนิเมชั่นในประเทศไทย 
• 5.4 กรณีศึกษาความสำเร็จของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย

• 5.5 การทำการตลาดและการแสวงหาฐานลูกค้าในต่างประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัล        
• 5.6 เทคโนโลยีใหม่ของอุตสากรรมดิจิทัล 
• 5.7 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล 
• 5.8 โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ตและไอทีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย 
• 5.9 การหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
• 5.10 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอุตสากรรมดิจิทัล